เว็บไซด์ CM. Go เป็นเว็บอะไร?

ร้องขอและตอบโดย Kennabee ใน 27-Aug-2008 05:01

เว็บไซด์ CM. Go เป็นเว็บอะไร?

เป็นเว็บไซด์ชมรมหมากล้อม CM. Go (ซีเอ็ม. โกะ)

ชมรมที่มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่หมากล้อม ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

Q&A นี้ถูกพบใน CM. Go Club : http://cmgo.maklom.com/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1